Close-up van allemaal kleine groene plantjes. Je ziet de dauwdruppeltjes op de blaadjes liggen.
We staan voor je klaar

Privacyverklaring Energy Trust

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom wij deze verwerken.

De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • U altijd het recht heeft om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft, dan kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u kwalitatief hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot hetgeen nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht of noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Op onze website maken wij gebruik van meetinstrumenten van andere partijen, zoals Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen van uw browser aan te passen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U kunt tevens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voormelde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Een dergelijk verzoek kunt u sturen naar: klantenservice@energytrust.nl.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Dit beleid zal echter nooit in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruikmaken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze richten aan:

Energy Trust B.V.
Kingsfordweg 151 1043 GR AMSTERDAM
T: 085-2129844
E: klantenservice@energytrust.nl

Contact image

Jordi van Energy Trust

Nu online

Welkom bij Energy Trust, ik sta je graag te woord. Kan ik je ergens mee helpen?
by Best4u Media